Jaarverslag 2018

Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen

Zuid-Nederland

 

Inhoudsopgave

 

Pagina

2                 Van de voorzitter

3                Bestuur

3                Beleids- en bouwkundig adviseurs

3                Vergaderingen

4                Advisering en werkzaamheden

4                Tarieven donateurs / dienstverlening

5                Financiële jaarverslagen

5                Vaststelling en goedkeuring

 

Van de voorzitter.

 

Het was een jaar van veranderingen. Landelijk zien we de hoeveelheid werk teruglopen. Het gevolg zijn fusies van SBKG’n. Zo zijn Groningen en Drenthe gefuseerd met Friesland en is het deel van Noord-Holland boven het Noordzeekanaal toegevoegd. Het werkt nu onder de naam SBKG Noord-Nederland.

Gelderland, Overijssel en Flevoland zijn verenigd tot SBKG Midden en Oost Nederland. En tot slot bereiden Utrecht en Zuid-Holland een fusie voor waarbij het resterende deel van Noord-Holland betrokken wordt om verder te gaan onder de naam SBKG Randstad en Utrecht. Niet alleen het aantal opdrachten, maar ook het vinden van bestuursleden is hiervoor een aanleiding. Dit was voor ons bestuur een reden om een wijziging van de statuten voor te bereiden die naar verwachting in 2019 wordt afgerond. De gemiddelde leeftijd van de bestuursleden is hoog en met name het vinden van nieuwe bestuursleden in Zeeland verloopt uiterst moeizaam. De statutenwijziging is erop gericht zoveel mogelijk belemmeringen voor het aantrekken van nieuwe en voor zittende leden weg te nemen.

Halverwege het jaar kwam naar voren dat ongewoon veel subsidie verzoeken waren afgewezen. Hierop is het bestuur in actie gekomen, om de schade te beperken en herhaling te voorkomen. Zo is voor Noord-Brabant en Limburg een nieuwe beleidsmedewerker aangetrokken. De bouwkundige Henry van Wijngaarden, die onder meer in Breda ervaring heeft opgedaan met subsidie aanvragen. Elders vindt u zijn contact gegevens.

 

 Bestuur 

Naam                                        Functie                Aftredend        Telefoonnr.

Martin J.L. Tiernego                Voorzitter             2018               076 541 03 57

Henk Harkema                         Secretaris              2022               06 53 921 817

Huib. Hak                                 Penningmeester   2019               0183 50 07 15

Henk J. van de Rest                Bestuurslid           2019              013 508 29 55

Hans Blankhart                        Bestuurslid          2018               077 351 08 58

Adri Geertse                             Bestuurslid           2020               0113 31 12 95

Peter F. Simons                      Bestuurslid            2021               0115 63 01 43

Beleids- en bouwkundig adviseurs 

Voor Noord-Brabant en Limburg:

Henri van Wijngaarden, tel. 0161 433260; e-mail: hvwbouwadvies@ziggo.nl

Voor Zeeland:

M.P. Vermaire, tel. 0118 62 69 37; e-mail: mpvermaire@zeelandnet.nl

 

Vergaderingen

In het jaar 2018 heeft het bestuur vergaderd op 22 februari, 28 juni en 25 oktober.  De vergaderingen werden meestal door alle bestuursleden bijgewoond. Indien er beslissingen genomen moesten worden is dit eensgezind gebeurd.

Voornaamste onderwerpen waren de voortgang van de projecten die door de Stichting werden geadviseerd en begeleid, De vergaderingen van het Overlegorgaan Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen (OVO) werden door één of twee bestuursleden en een beleids- en bouwkundig adviseur bezocht. Daarnaast is de Expertmeeting in Dordrecht bezocht.

Op 19 april 2018 is, onder dankzegging voor het vele werk dat hij vanaf 2012 voor de Stichting heeft verricht, afscheid genomen van onze secretaris de heer P. Van Beveren. In de vergadering van 28 juni 2018 is de heer S.H. Harkema als zijn opvolger benoemd.

De Stichting heeft een vaste vertegenwoordiger bij de Federatie Noord-Brabants Monumenten overleg en bij het Meldpunt Erfgoed Zeeland. Er wordt een goed contact onderhouden met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), de Monumentenwacht en de Provincies over het aanvragen van subsidies en vraagstukken samenhangende met het in stand houden van het cultureel erfgoed.

 

 Advisering en werkzaamheden 

De beleids- en bouwkundig adviseurs zijn in het jaar 2018 actief geweest in de voorbereiding en de begeleiding van het onderhoud en de restauratie van de diverse kerkelijke gebouwen in de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland.

 

Tarieven donateurs / dienstverlening

In beginsel kunnen alle kerkelijke gemeenten in Nederland zich als donateur aansluiten bij onze Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Zuid-Nederland.

De jaarlijkse bijdrage voor de donateurs bedraagt € 15,- per kerkelijke gemeente.

Voor advieswerkzaamheden berekent onze Stichting een percentage afhankelijk van de hoogte van het bedrag van de onderhouds-  en restauratiewerken.

Voor hulp bij subsidieaanvragen en voor het opstellen van een rapport wordt een vastgesteld tarief in rekening gebracht en ook de gemaakte onkosten en reiskosten van de adviseur.

Wanneer een college van een kerkelijke gemeente zich voor bouwkundige voorzieningen, restauraties, subsidieregelingen, groot onderhoud, verbouwing en/of wijziging van bouwwerken geplaatst ziet, kan onze Stichting u van advies dienen. Een eerste contact is kosteloos en vrijblijvend als u donateur bent van onze Stichting.

Wanneer u nog niet bij onze Stichting bent aangesloten, nodigen wij u van harte uit voor een vrijblijvend gesprek. U kunt hiervoor contact opnemen met onze beleids- en bouwkundig adviseurs.

U kunt ook onze website raadplegen: www.sbkg-zuid-nederland.nl

 

Financieel jaarverslag 2018 2018 2017
Balans
Activa
Geldmiddelen 34.520 36.590
Passiva
Vermogen 28.302 36.590
Crediteuren 6.218 0
34.520 36.590
Staat van baten en lasten
Baten
Opbrengsten projecten 11.549 10.126
Af: directe kosten 10.839 8.957
Netto resultaat 710 1.169
Donaties kerken 122 136
Giften 150 0
Bankrente 7 0
Totaal aan baten 989 1.305
Lasten
Reiskosten bestuur 1.278 528
Verzekeringen 409 403
Abonnementen 205 205
Vergaderkosten 180 120
Bankkosten 119 131
Overige kosten 308 402
Honorarium derden 5.178 0
Afschrijving debiteuren 1.600 0
Totaal aan lasten 9.277 1.789
Resultaat -8.288 -484

 Vaststelling en goedkeuring       

 

Het  financieel jaarverslag van 2018 is vastgesteld en goedgekeurd in de bestuursvergadering van 27 juni 2019.