Jaarverslag 2017

Inhoudsopgave

Pagina

2 Van de voorzitter

3 Bestuur

3 Beleids- en bouwkundig adviseurs

3 Vergaderingen

3 Advisering en werkzaamheden

4 Tarieven donateurs / dienstverlening

5 Financiële jaarverslagen

6 Vaststelling en goedkeuring

Van de voorzitter.

Het afgelopen najaar is ons bestuurslid Jos Gabrielse overleden. Op gepaste wijze hebben wij afscheid van hem genomen. Met hem verliezen wij een kracht die goed thuis was in het kerkelijk leven in Zeeland, wij zullen hem missen.

Zijn opvolging in het bestuur moet nog gevonden worden. Wij doen hiervoor een nadrukkelijk verzoek aan de Zeeuwse colleges, temeer daar ook onze secretaris te kennen heeft gegeven dat hij zijn functie wil neerleggen. Daardoor zullen er nog slechts twee bestuursleden uit Zeeland zijn.

Op het gebied van onderhoud is weinig verandering. Alle aanvragen voor subsidie zijn gehonoreerd. Het aantal aanvragen is licht teruggelopen. Dit is een landelijke trend. Wellicht zijn de financiën hiervoor een oorzaak of vinden colleges andere wegen.

Wij blijven ons inspannen om u optimaal te kunnen ondersteunen, onder meer door onze landelijke contacten waardoor wij goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen op het gebied van regelgeving. Kortom aarzel niet om een van onze beleidsmedewerkers te benaderen als u onderhoud of een restauratie wilt plannen.

Bestuur

 

Naam  

Dhr. M.J.L. Tiernego

Dhr. P. van Beveren

Dhr. H. Hak

Dhr. H.J. van de Rest

Dhr. H. Blankhart

Dhr. A. Geertse

Dhr. P.F. Simons

 

Functie  

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Bestuurslid

Bestuurslid

Bestuurslid

Bestuurslid

 

Aftredend  

2018

2017

2019

2019

2018

2020

2021

 

 

Telefoonnr.  

076 541 03 57

0111 41 48 89

0183 50 07 15

013 508 29 55

077 351 08 58

0113 31 12 95

0115 63 01 43

 

Beleids- en bouwkundig adviseurs

Voor Noord-Brabant en Limburg:

Dhr. J. Buijs: tel.: 0162 85 61 92  E-mail: j.buys@casema.nl

Voor Zeeland:

Dhr. M.P. Vermaire: tel.: 0118 62 69 37   E-mail: mpvermaire@zeelandnet.nl

Vergaderingen

In het jaar 2017 heeft het bestuur vergaderd op 24 februari, 15 juni en 26 oktober. De vergaderingen werden meestal door alle bestuursleden bijgewoond. Indien er beslissingen genomen moesten worden is dit eensgezind gebeurd.

Voornaamste onderwerpen waren de voortgang van de projecten die door de Stichting werden geadviseerd en begeleid, De vergaderingen van het Overlegorgaan Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen (OVO) werden door één of twee bestuursleden en een beleids- en bouwkundig adviseur bezocht.

De Stichting heeft een vaste vertegenwoordiger bij de Federatie Noord-Brabants Monumenten overleg en bij het Meldpunt Erfgoed Zeeland. Er wordt een goed contact onderhouden met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), de Monumentenwacht en de Provincies over het aanvragen van subsidies en vraagstukken samenhangende met het in stand houden van het cultureel erfgoed.

Advisering en werkzaamheden

De beleids- en bouwkundig adviseurs zijn in het jaar 2017 actief geweest in de voorbereiding en de begeleiding van het onderhoud en de restauratie van de diverse kerkelijke gebouwen in de provincies Noord-Brabant,  Limburg en Zeeland.

In Noord-Brabant en Limburg hebben we de volgende werkzaamheden verricht:

We hebben in 2017 subsidie aangevraagd voor de kerken in BERLICUM, DRIMMELEN, EETHEN, ‘S GRAVENMOER, BABYLONIENBROEK, HEUSDEN, NIJMEGEN (Ev. Lutherse kerk), RAAMSDONKSVEER en VENLO, welke aanvragen allemaal zijn gehonoreerd.

Er werd in 2017 een begin gemaakt met de SIM-subsidie aanvragen voor de kerkelijke gemeenten MADE, HOOGE ZWALUWE, OIRSCHOT, CUIJK, GRAVE, BOXMEER, DEN BOSCH, TERHEIJDEN, TILBURG en RAAMSDONSVEER    ( Protestantse Gemeente ). Hier is veel overleg geweest over de voorbereiding van de uitvoering van het nieuwe goedgekeurde SIM – plan, de uitvoering vindt plaats in 2018. Er is gekozen om de dakdekker als uitvoerende aannemer aan te stellen, aangezien het aanbrengen van natuurleien en het vernieuwen van de goten het grootste deel van de werkzaamheden omvatten.

VEEN (Herv. Gem.)

Van de in 2011 aangevraagde subsidie is in dit jaar eindelijk gebruik gemaakt voor de uitvoering van het plan van onderhoud, een en ander in overleg met de heer Schut van de RCE.

VUGHT (Prot. Gem.)

Wij hebben voor deze kerk subsidie aangevraagd en zijn betrokken bij de uitvoering van het onderhoud.

In de provincie Zeeland hebben we de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

Voor de Hervormde Gemeente van de kerk te CADZAND zijn we betrokken geweest bij het uitvoeren van het voegwerk aan de gevels en het vernieuwen van de goten van de consistorie.

Aanvragen Subsidie Instandhouding Monumenten (SIM) zijn opgesteld voor de Dorpskerk van de Protestantse Gemeente te AAGTEKERKE, de Hervormde Gemeente te DOMBURG, de Hervormde Gemeente te NIEUWVLIET en de voormalige Nederlands Hervormde Kerk te RETRANCHEMENT. De RCE heeft al deze aanvragen gehonoreerd.

Voor de dorpskerk van de Protestantse Gemeente te OOSTKAPELLE  hebben we een adviesgesprek gehad voor het maken van een toilet in de toren/kerkruimte.

De werkzaamheden aan de kerk van de Protestantse Gemeente te RITTHEM zijn in 2017 afgerond.

Voor de Hervormde Gemeente van SEROOSKERKE (Schouwen-Duiveland) hebben we de uitvoering van onderhoudswerken begeleid. Het betreft onder andere voegwerk en het vernieuwen van leien en goten. De werkzaamheden zijn gereed.

Verder hebben we ook de onderhoudswerken aan dakbedekking en goten van de kerk van de Hervormde Gemeente te SINT PHILIPSLAND begeleid.

Tarieven donateurs / dienstverlening

In beginsel kunnen alle kerkelijke gemeenten in Nederland zich als donateur aansluiten bij onze Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Zuid-Nederland.

De jaarlijkse bijdrage voor de donateurs bedraagt € 15,- per kerkelijke gemeente.

Voor advieswerkzaamheden berekent onze Stichting een percentage afhankelijk van de hoogte van het bedrag van de onderhouds-  en restauratiewerken.

Voor hulp bij subsidieaanvragen en voor het opstellen van een rapport wordt een vastgesteld tarief in rekening gebracht en ook de gemaakte onkosten en reiskosten van de adviseur.

Wanneer uw college zich voor bouwkundige voorzieningen, restauraties, subsidieregelingen, groot onderhoud, verbouwing en/of wijziging van bouwwerken geplaatst ziet, kan onze Stichting u van advies dienen. Een eerste contact is kosteloos en vrijblijvend als u donateur bent van onze Stichting.

Wanneer u nog niet bij onze Stichting bent aangesloten, nodigen wij u van harte uit voor een vrijblijvend gesprek. U kunt hiervoor contact opnemen met onze beleids- en bouwkundig adviseurs.

U kunt ook onze website raadplegen: www.sbkg-zuid-nederland.nl

Financieel jaarverslag 2017

Rekening van baten en lasten 2017 (2016)

 

BATEN

 

Advisering:

Gefaktureerd

Af: Direkte kosten

Netto resultaat

 

Donaties kerken

Bankrente

Tekort

 

 

2017

 

10.126

8.957

1.169

 

136

0

484

1.789

 

2016

 

15.600

13,479

2.121

 

104

61

615

2.901

 

LASTEN

 

Reiskosten bestuur

Verzekeringen

Abonnementen

Vergaderkosten

Bankkosten

Website

 

 

 

 

2017

528

403

205

120

131

402

 

 

 

 

2016

1,533

473

205

160

128

402

 

 

 

 

Toelichtingen:

Rekening van baten en lasten:

Het verslagjaar 2017 sluit met een tekort van € 484

Balans:

Het tekort van 484 euro is ten laste van het eigen vermogen geboekt, dat 31 december 2017  36.590 euro bedraagt.

Vaststelling en goedkeuring

Het financieel jaarverslag van 2017 is vastgesteld en goedgekeurd in de bestuursvergadering van 22 februari 2018.